Source: http://www.ivica.info/kratkeprice.html#1     Back HR page <---
Kratke priće  - Ivica Smolec Short stories by Ivica Smolec

Novellák Ivica Smolectől

PRINCEZA

PRINCESS

HERCEGNŐ

Popravila je nabore svoje haljine i namjestila se udobnije na klupi. Pogled joj je šarao površinom bistrog jezerca kojim su klizili labudovi, ponosno uspravljenih elegantnih vratova. Nije ih skoro ni primjećivala, misli su joj bile negdje drugdje. Povremeno bi okrenula ljupku glavicu i stresla njome da s očiju makne smeđi pramen koji joj je zaklanjao pogled na stazu između drveća. Ova kopča za kosu nije baš dobra, morat će reći guvernanti da joj nabavi bolju.
Having arranged the folds on her dress, the little lady was sitting comfortably on a wood log. Her eyes were sweeping across the surface of the clear lake where swans were gliding, with proud, elegant necks. She did not even noticed them, as her thoughts were somehow elsewhere. Sometimes she turned her lovely head so that her brown eyes should screen the forest trail. Her hair clip was not very new, she should deserve a better, nicer one.

A kis hölgy, miután elrendezgette ruhája redőit,  kényelmesen elhelyezkedett a fatönkön. A tekintete végigpásztázta a síma tó felszínét, ahol hattyúk siklottak büszkén elegáns nyaktartással. De ő mégcsak észre sem vette őket, a gondolatai máshol jártak. Időnként elfordította szép fejecskéjét, hogy barna szemével a fák közötti ösvényt kémlelje. A hajcsatja nem volt túl szép. Őszintén szólva ideje lenne egy újat beszerezni.
Dugo je tako sjedila u iščekivanju. Kad se pojavi, željela je izgledati lijepo, poželjno, zamamno, da ne odbije od sebe nečim njegovo ponosno srce. Jer on nije bilo kakav princ, on će izabrati samo neku ravnu sebi. Znala je da ga je dostojna, samo neka joj pruži priliku da mu to dokaže. Znala je da je lijepa ali zadivit će ga ona i drugim svojim osobinama od kojih ne svjetluca samo oko nego i srce. Da je pametna, svi su ju u to uvjeravali. Uvidjet će i da je ponosna kao što princeza i mora biti. Kad ju odvede u svoj dvorac, dokazat će da je čast obostrana.She has been sitting there for a long time, waiting. When he will appear, she must look beautiful, desirable, attractive, so that his proud hard  should not find anything to refuse. He will not be just simply a prince. He will come here to find the real princess for himself. She knew that she must be worthy for him, but she also wanted to prove it and show for him.  She was aware of her own beauty, but wanted to amaze him also with characteristics, which cannot be seen by eyes, only can be felt by heart. It was clear for her, that anobody could be convinced by this. She must be also as proud, as a princess must be. And if he will take her to his castle, the mutual honour will be proved.Már régóta ült ott várakozva. Szerette volna, hogy szép, kívánatos és vonzó legyen, és a herceg - aki egyszercsak mejelenik majd -  büszkve szíve semmi kivetni valót ne találjon benne. Mert ő nemcsak egyszerűen egy herceg lesz, hanem azért jön majd ide, hogy megtalálja az igazi hercegnőt magának. A lány tudta, hogy tetszeni fog neki, de arra vágyott, hogy ezt meg is mutathassa neki. Szépsége mellett olyan tulajdonságokkal is el akarta a herceget bűvölni, amelyek a szem számára láthatatlanok, és csak a szívvel érezhetők. Abban bizonyos volt, hogy megjelenése teljesen meggyőző lesz. Olyan büszkének akarta mutatni magát, mint amilyenek általában a hercegnők. S ha egyszer majd a herceg elviszi őt a kastélyába, a kölcsönös tisztelet is nyilvánvaló lesz számukra.
Možda je malo premlada za udaju ali je spremna. Konačno, lijepi prinčevi ne nalaze se tako lako, ne jašu svaki čas ovim parkom. Maybe she is a bit too youg for marriage, but she is ready for that. Finally, it is not so easy to find beautiful princes, as they do not ride in this park every time. Lehetséges, hogy kissé túl fiatal még a házassághoz, de már lélekben készen állt rá. Végülis nem könnyű szépséges hercegeket találni, mert nem túl gyakran lovagolnak  errefelé a parkban.
Sunce se spustilo na brda, žabe su započele razgovor. Stazica je utonula u sjene, tiha. Nikakvog topota kopita. Izgleda da on ni danas neće proći ovuda. Nije važno, čekat će ga ona i sutra, i preksutra, i koliko god treba. Kad dođe, bit će spremna. The sun went down behind the hill, and the frogs started their evening song. The trail was hiding in the shadow and silence. There was no sound of horseshoes. It does not matter how long must  she wait. Until tomorrow or the day after or even few years. On the day when he will arrive, she will be ready. A nap lenyugodott a domb mögött, és a békák brekegésbe kezdtek. Az ösvény sötét csendbe burkolózott. Semmilyen pata hangja nem hallatszott. Nem számított, hogy mennyit kell várnia. Holnapig, holnaputánig vagy néhány évig is. Ő már készen állt arra, hogy egyszer majd eljön érte a herceg.
Iz tih misli prenula ju je škripa starih daščanih vrata i nježni tatin glas. Suddenly she was awaken from her quiet thoughts by the creaking sound of the wooden gate and the gentle voice of his father. Álmodozó gondolataiból hirtelen felriadt a fakapu nyikorgó hangjára és édesapja kedves szavaira.
- "Princezo, dođi, kupus je kuhan!" - "My princess, come home, the cabbage is ready!" - "Hercegnőm, gyere be, kész a káposzta!"
 Uznemirile su se patke u mlaki i počele se glasati, a ona je uzdahnula, ustala sa panja, popravila haljinicu da se čim manje vidi zakrpa i krenula na večeru. Ipak je još jednom bacila pogled na stazu koja se gubila u tami između prašnog grmlja i osušenih akacija.  The ducks in the tepid were frightened and started gaggling loudly. She sighed and got up from the log, arranged the folds on her dress, and went home to have dinner. Though she took a quick glance on the trail which was already lost in darkness amoung the dusty and dry acacia bushes. A kacsák felriadtak a pocsolyában és hangoskodni keztek. A lány sóhajtva kelt fel a tuskóról, megigazította a ruháját, hogy ne legyen ráncos és hazament vacsorázni. Még utoljára egy gyors pillantást vetett az ösvényre, amelyet a sötét, poros és száraz akácbokrok már teljesen takartak.


popraviti = to fix, to arrange = elrendezni
nabora =  folds = redők
haljina = cloth = ruha
klupa = bench = faág
na klupi = on the bench = faágon
udobnije = comfortably = kényelmesen
šarati = to sweep across = végigpásztáz
površin = superface = felszín
jezer = lake = tó
kliziti = to glide = siklani
labud = swan = hattyú
ponosno = prodly = büszkén
uspravljen = held = tartott
vrat = neck = nyak
bistra = clear = tiszta
primjećivati = to notice = észrevenni
skoro = almost = majdnem, szinte
drugdje = elswhere = valahol
povremeno = occassionally = időnként
okrenuti = to turn = elfordítani
ljupka = beutiful = szép
glavica = little head = fejecske
stresla =
oči = eyes = szemek
makne =
smeđi = brown = barna
pramen = locked = odaszegezett
zaklanjati = to cover, to screen = pásztázni
između  drveća = among the trees = a fák között
kopča = clip = csat
kopča  za kosu = hair clip = hajcsatt
baš = even, just = még, éppen
morat će reći = should be told = kellene mondani, hogy...
guvernanti = to manage = elintézni
nabavi = procurement = beszerzés
iščekivanja = expectation = várakozás
u iščekivanju = in expectation = várakozásban
pojaviti (se) = to appear = megjelenni
izgledati lijepo = looking beutiful = szépnek kinézve
poželjno  = desirable = kívánastos
zamamno =attractive = vonzó
odbije = refusing = kivetni való
nečim = nothing = semmit
ga = him = őt, azt
dostojna = worthy = értékes
neka = somehow = valahogy
joj = her = neki
pružiti = to offer = feljánlani
prilika = prove = bizonyíték
dokažati = to show = megmutatni
zadiviti = to amaze = csodálni
osobina = characteristics = tulajdonság
svjetlucati = to twinkle = ragyogni
ju = her = őt
odvesti (on odvede) = to take (he takes) = vinni (ő viszi)
dokazati = to prove = bizonyítani
čast = honor = tisztelet
obostran = mutual = kölcsönös
udati = to marry = házasodni
premlada = too young = túl fiatal
konačno = finally = végülis
nalaziti se = to find = találni
lako = easily = könnyen
jašiti = to ride = lovagolni, hajtani
svaki čas = every time = mindig, gyakran
čas  = hour = óra
brdo = domb
na brda = dombon
spustiti se (sunce) = set down (sun) = lenyugodott (nap)
sunce je se spustilo = the sun went down = a nap lenyugodott
započeti  = to start = elkezdeni
razgovor = conversation = beszélgetés
utonuti = to immerse, to sink = süllyedni
sjena = shadow= árnyék
u sjene = in shadow = árnyékba
topota = hoof = pata
kopiti  = to sound = hallatszani
tih = csendes
prenulati = to frighten = megijesztebi, felriasztani
škripa = creak = nyikorgás
daščani = wooden/beam = fa, gerenda
glas = voice =  hang
nježni = gentle = kedves
uznemiriti = to frighten, to disturb = felriasztani
patka = duck = kacsa
mlaka = tepid (water) = langyos víz, pocsolya
glasati = to make sound = hangoskodni
uzdahnuti = to sigh = sóhajtani
panj = wood log = tuskó
zakrpa = folds = ránc
krenuti = to leave , to move  = menni, haladni, helyet változtatni
ipak = though = habár, mindazonáltal
bacila pogled = quick glance =gyors pillantás
se gubiti = to be lost = elveszve lenni
tamno = dark = sötét
prašan = dust = por
grmlje = bush = bokor
osušen = dry = száraz